Rośliny żyjące w pewnej szerokości geograficznej na tym samym poziomie, np. od 0 do 200 m wzniesienia, wśród minimalnie różniących się warunków klimatycznych, zgrupowane są jednak w pewne zbiorowiska, zależne od własności gleby. Flora wapienna jest inną od flory wydm piaszczystych, te inne znów niż flora torfowisk itd. Różnice często mogą dochodzić do tego, iż kilka zbiorowisk blisko siebie leżących nie będzie miało ani jednej formy wspólnej!

Drugim powodem różnic w świecie roślinnym, największym, jest tylekroć już wspomniany klimat. Wystarczy przypomnieć sobie tylko, co za różnica istnieje między takimi zbiorowiskami jak zwrotnikowy, wilgotny las a tundrą syberyjską! Te dwa właśnie czynniki wytwarzają w górach rozmaitość nadzwyczajną, dlatego to wedle nich najłatwiej uzyskać jakiś przegląd.

Zacznijmy od klimatu. Już od czasów Humboldta podzielono zbiorowiska roślinne wedle wzajemnego położenia, bo już wtedy doskonale oceniano różnice klimatyczne, jakie istnieją między pasami nadległymi a obokległymi na nizinach w miarę posuwania się od równika ku biegunowi. Nazwano u nas pasy nadległe (w górach) krainami, pasy obokległe (na nizinach) strefami, rozumiejąc przez oba te określenia zjawisko znikania jednego zbiorowiska a pojawienia się drugiego — oczywiście w zależności od różnic klimatycznych.