Prócz Wcześniejszych życie rośliny warunkują jeszcze stosunki gleby, a więc jej własności fizykalno-chemiczne czyli jej skład mechaniczny i chemiczny, zawartość wody, pojemność cieplna, przepuszczalność i wreszcie czynniki organiczne, stworzone przez wszystkie żyjące w tym samem miejscu organizmy, a zatem wytwarzanie próchnicy, cień, zasłona przed wiatrem, wspólna akcja dla odżywiania się i konkurencja.

Prócz tych naturalnych czynników istnieją jeszcze warunki stworzone sztucznie przez człowieka i zwierzęta domowe, które i u nas w Tatrach zaznaczają się coraz wyraźniej.

Na wszystko powyższe rośliny reagują wybitnie; przystosowują się do środowiska bez zmian konstytucjonalnych, istotnych, albo ulegają takim zmianom albo też wreszcie giną po prostu. Znajdując na danym obszarze jakąś określoną roślinność, możemy z góry już podzielić ją na 3 grupy, mianowicie na taką, która powstała na tym obszarze ze swoich poprzedników, na taką, która w ten obszar dostała się drogą naturalną i wreszcie na przywleczoną tu przez człowieka czy za jego wpływem.

Opuśćmy 3-cią grupę a zajmijmy się dwiema pierwszymi, które będą nam przedstawiały florę tubylczą, pierwotną, dziką i postarajmy się o poznanie warunków, które się na ich istnienie złożyły. A więc będą to przede wszystkim warunki ekologiczne, tj. takie, które dziś rządzą rozwojem rośliny, bez względu na jej przeszłość historyczną. Jedną grupę warunków ekologicznych już poznaliśmy: klimat. W danym klimacie mogą istnieć tylko rośliny w jakikolwiek bądź sposób doń przystosowane.